Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die een opdrachtgever aan Forest Flint geeft.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

BW: het Burgerlijk Wetboek;

Forest Flint: Coöperatie Forest Flint U.A.;

aan Forest Flint verbonden persoon: elke advocaat of andere persoon die bij Forest Flint werkzaam is of is geweest, elk huidig of voormalig lid van Forest Flint en Stichting Beheer Derdengelden Forest Flint;

opdrachtgever: de persoon die aan Forest Flint een opdracht geeft;

persoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

1.3. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van een verschil tussen deze versies is de Nederlandse versie bepalend.

1.4. Waar in deze algemene voorwaarden het begrip “schriftelijk” wordt gebruikt, wordt daaronder mede verstaan “elektronisch vastgelegd”.

2. Opdracht

2.1. Een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en Forest Flint komt uitsluitend tot stand doordat Forest Flint of een aan Forest Flint verbonden persoon een opdracht van de opdrachtgever aanvaardt.

2.2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Forest Flint. De werking van de artikelen 7:404 en 7:409 BW is uitgesloten.

2.3. Als Forest Flint samen met een andere persoon (niet zijnde een aan Forest Flint verbonden persoon) een gezamenlijke opdracht heeft ontvangen, is Forest Flint enkel aansprakelijk tot nakoming van verplichtingen die uitdrukkelijk schriftelijk door Forest Flint als eigen verplichtingen zijn aanvaard. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

2.4. De opdrachtgever zal Forest Flint alle benodigde gegevens verstrekken om te voldoen aan geldende verplichtingen om zijn opdrachtgevers te identificeren en om ongebruikelijke transacties te melden.

2.5. De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment beëindigen door een schriftelijke mededeling aan Forest Flint.

2.6. Forest Flint kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zeven kalenderdagen, of met onmiddellijke ingang als de opdrachtgever een declaratie niet binnen veertien kalenderdagen na de betaaldatum betaalt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.

2.7. Als de opdracht eindigt, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor het werk dat Forest Flint voorafgaande aan het einde van de opdracht heeft verricht en tevens voor het noodzakelijke werk dat Forest Flint daarna moet verrichten om de zaak over te dragen aan de opdrachtgever of een derde.

3. Vergoeding

3.1. De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Als de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd naar de bij Forest Flint gebruikelijke tarieven.

3.2. Onkosten die Forest Flint en/of Stichting Beheer Derdengelden Forest Flint bij de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs maakt/maken, zijn niet inbegrepen in de vergoeding en worden afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.3. De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding en onkosten worden waar toepasselijk verhoogd met BTW. Mocht Forest Flint ten onrechte géén BTW in rekening hebben gebracht, dan is de opdrachtgever gehouden de BTW op eerste verzoek alsnog te betalen.

3.4. De vergoeding wordt in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van rekeningen dient te geschieden binnen veertien kalenderdagen.

3.5. De opdrachtgever moet bezwaren tegen een rekening binnen veertien kalenderdagen schriftelijk aan Forest Flint meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de rekening als aanvaard.

3.6. Forest Flint mag altijd een onmiddellijk te betalen voorschot op de vergoeding vragen en zijn werkzaamheden opschorten totdat het voorschot is betaald. Betaalde voorschotten worden verrekend met de vergoeding.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht schade voordoet waarvoor Forest Flint aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van Forest Flint, met inbegrip van het eigen risico dat Forest Flint in verband met die verzekering draagt. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor Forest Flint geen dekking heeft onder een verzekering, is beperkt tot de hoogte van de door Forest Flint voor de opdracht in rekening gebrachte vergoeding (exclusief BTW), tot een maximum van EUR 50.000.

4.2. Iedere vordering tot schadevergoeding in verband met de opdracht verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de schade en met de aansprakelijkheid van Forest Flint daarvoor.

4.3. De beroepsaansprakelijkheid van aan Forest Flint verbonden advocaten is beperkt overeenkomstig de eerste zin van artikel 4.1. Overige aansprakelijkheid van aan Forest Flint verbonden personen is uitgesloten.

4.4. De opdrachtgever vrijwaart Forest Flint en aan Forest Flint verbonden personen voor aanspraken van derden en andere schade in verband met de opdracht, voor zover de aanspraak of de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van Forest Flint, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Een derde als bedoeld in dit artikel is ook elke groepsmaatschappij, aandeelhouder, bestuurder of commissaris van de opdrachtgever, elke bij of voor de opdrachtgever werkzame persoon en elk familielid van de opdrachtgever.

4.5. De artikelen 4.3 en 4.4 zijn een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke aan Forest Flint verbonden persoon.

5. Opdrachten aan derden

5.1. Als dat voor de uitvoering van de opdracht wenselijk of nodig is, kan Forest Flint in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de opdrachtgever opdrachten aan derden verstrekken. De opdrachtgever is gebonden aan de voorwaarden die Forest Flint met derden overeenkomt, met inbegrip van beperkingen van aansprakelijkheid die derden hanteren, en vrijwaart Forest Flint voor de betaling van de met derden overeengekomen vergoeding en onkosten.

5.2. Forest Flint is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van derden als bedoeld in artikel 5.1.

5.3. Forest Flint en Stichting Beheer Derdengelden Forest Flint zijn niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hen ingeschakelde banken. De vorige zin is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van Stichting Beheer Derdengelden Forest Flint.

6. Elektronische communicatie

6.1. Elektronische communicatie (zoals door middel van e-mail en internet) tussen Forest Flint en de opdrachtgever geschiedt in beginsel onversleuteld, tenzij vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2. Forest Flint is niet aansprakelijk voor schade die optreedt in verband met elektronische communicatie.

6.3. Forest Flint neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Forest Flint kan worden verwacht. Forest Flint is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Forest Flint betrachte zorg. Forest Flint is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de overdracht van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
6.4. De opdrachtgever aanvaardt dat Forest Flint gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden diensten voor opslag van gegevens. Forest Flint is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

7. Vertrouwelijkheid en dossiers

7.1. Forest Flint en de opdrachtgever zullen de opdracht en alle informatie waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheimhouden, tenzij openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat Forest Flint betreft, voor zover openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht of redelijkerwijs kon worden aangenomen dat bepaalde gegevens niet vertrouwelijk zijn.

7.2. Forest Flint zal zijn dossiers en alle gegevensdragers waarover zij uit hoofde van de opdracht beschikt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren. Na afloop van die termijn mag Forest Flint stukken zonder mededeling aan de opdrachtgever vernietigen.

8. Persoonsgegevens

8.1. Begrippen die in de AVG zijn gedefinieerd, hebben in deze algemene voorwaarden dezelfde betekenis.

8.2. De opdrachtgever vrijwaart Forest Flint en aan Forest Flint verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover Forest Flint deze persoonsgegevens van de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever heeft ontvangen.

8.3. De opdrachtgever zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De opdrachtgever doet dat binnen de daarvoor op grond van de AVG geldende termijn. Forest Flint zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens hem uitoefenen.

8.4. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht. De opdrachtgever en Forest Flint overleggen met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan toezichthouders en betrokkenen.

8.5. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht.

9. Toepasselijk recht; klachten en geschillen

9.1. De overeenkomst van opdracht en alle verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met die overeenkomst worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.2. Op de werkzaamheden van met Forest Flint verbonden personen is de klachtenregeling Forest Flint van toepassing. Die regeling is te raadplegen op www.forestflint.com.

9.3. Onverminderd artikel 9.2 is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met de overeenkomst van opdracht ontstaan.

9.4. De artikelen 9.1 en 9.3 hierboven zijn van overeenkomstige toepassing op verplichtingen van aan Forest Flint verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht. Dit artikel 9.4 is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke aan Forest Flint verbonden persoon.
Coöperatie Forest Flint U.A. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78598192.